▪ De factuur is contant betaalbaar bij levering van de goederen. Of bij gebrek aan contante betaling op de overeengekomen vervaldag. De leverancier heeft het recht één derde voorschot te vragen bij elke bestelling en het saldo bij levering.

▪ Alle klachten moeten geschieden binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Een klacht kan enkel tegengesteld worden indien ze gedaan werd per aangetekend schrijven.

▪ De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege als ingebrekestelling zonder dat er enige akte voor nodig is.

▪ Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning ten laste van de klant een intrest van 1,5% per maand.

▪ Wanneer de factuur onbetaald blijft vijftien dagen na de aangetekende maning, zal de schuld verhoogd worden met 10% van het bedrag van deze factuur, met een minimum van 65 euro. Deze vergoeding geldt als schadebeding en omvat niet de protest –en
gerechtskosten die eveneens ten laste zijn van de klant.

▪ De geleverde goederen blijven de exclusieve eigendom van de BVBA Thienpont Sound & Vision tot op het ogenblik van algehele betaling van de verkoopprijs en aanverwante bedragen (kosten, BTW, verschuldigde vergoedingen, vervallen intresten). Tot op dat ogenblik is het de klant uitdrukkelijk verboden over de producten in welke vorm ook te beschikken of te verpanden.

▪ De klant is aansprakelijk voor de schade die aan de producten sedert de levering zouden zijn toegebracht. Dit blijft gelden na een eventueel tussengekomen faillissement van de klant.

▪ De datum van leveren of plaatsing van de goederen is enkel ten titel van inlichting, maar niet bindend in onze overeenkomst. Er kan geen schadevergoeding geëist worden wegens laattijdige levering of plaatsing. De goederen kunnen niet geweigerd worden door de klant bij aflevering op een latere datum dan deze die opgegeven werd.

▪ Alle geschillen met betrekking tot deze bestelbon behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent doch de verkoper zal kunnen verzaken aan deze bevoegdheidskeuze en mogen dagvaarden voor de volgens het gemeen recht bevoegde rechtbank.